1201406Applied Data Mining
การทำเหมืองข้อมูลประยุกต์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สำนักงานเลขา คณะสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201204

Course Description
การประยุกต์การค้นหาความรู้ในระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลและ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานทางด้านการทำเหมืองข้อมูลเทคนิคและตัวแบบ หลักการพื้นฐานของการเรียนรู้เชิงกลไก


Applied knowledge discovery in data database systems, data warehouse and introduction to the fundamental concepts of data mining for business. Motivation for and applications of data mining,
survey of techniques and models, and potential pitfalls of introduction to machine learning.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54