1201405Process Management
การจัดการกระบวนการ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201103

Course Description
ธรรมชาติของการจัดการกระบวนการ เค้าโครงการจัดการกระบวนการ การจัดการกระบวนการและการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร การพัฒนาการจัดการกระบวนการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การจัดการกระบวนการ


The nature of process management, a framework for process management, process management and the management of organizational change, implementing process management with information technology, management strategies for typical process types.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54