1201303Project Management
การจัดการโครงการสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สำนักงานเลขา คณะสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนกระทั่งสำเร็จ โดยเน้นขั้นตอนการวางแผน และควบคุมโครงการ การควบคุมต้นทุน การควบคุมกำหนดการ การจัดสรรทรัพยากร การประสานประโยชน์ในระหว่างผู้เกี่ยวข้องโครงการ ปัจจัยทางการเมือง
เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อโครงการ การแข่งขันเพื่อให้ได้โครงการ กระบวนการจัดทำสัญญาว่าจ้างในธุรกิจ อุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ ในฐานะผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง

Complete administrative processes of information technology project management: planning and controlling, costing, staffing, resource allocation, and stakeholders coordination.
Evaluation of governmental and economic factors that can affect the project. Competing to win bid for the projects. Different roles in project contracting processes with different organizations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54