1201290Computer Workshop
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต0 (0-30-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ให้นิสิตฝึกหัดการใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ควบคู่กับความสามารถในการใช้และการสอนในการอบรมนิสิตในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54