1201206Network Laboratory
ปฏิบัติการระบบเครือข่าย
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สำนักงานเลขา คณะสารสนเทศ
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO1201205

Course Description
ปฏิบัติการระบบเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างการนำความรู้และหลักการจากวิชา 1201 205 ไปนำปฏิบัติ เช่น การออกแบบ และการทดลองนำเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายต่างๆ ไปใช้งานจริง


Experiments to reinforce the principles taught in 1201 205. This laboratory course provides students with the design, implementation and uses of the existing network technologies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54