1201205Data Communication and Computer Networks
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สำนักงานเลขา คณะสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่สำคัญของการสื่อสารข้อมูล และระบบ เครือข่าย การส่งข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสาร สื่อกลาง มาตรฐานระบบเปิด พื้นฐานอินเตอร์เน็ทและทีซีพี/ไอพีโปรโตคอล
เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล รวมถึงปฎิบัติการระบบเครือข่าย เช่น การออกแบบ และการทดลองนำเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายต่างๆ ไปใช้งานจริง

Principal theories and technologies of data communication and computer networking. data transmission, data encoding, error control, communication equipment and media, Open System Interconnectivity (OSI) model,
an introduction to the Internet and TCP/IP protocols, Local Area Network (LAN) and Wide Area Network (WAN) technologies. Laboratories on design, implementation and use of existing network technologies are also included.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54