1201203Information and Communication Technology Research
วิธีการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สำนักงานเลขา คณะสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรณีศึกษา


Research Meaning, type of research, step of research, information and communication technology research method, statistics for information and communication technology research method, Case Study.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54