1201121Information Systems and Organizations
ระบบสารสนเทศกับองค์การ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างและการดำเนินงานขององค์การ ศึกษาระบบสารสนเทศขององค์การทั้งที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54