1201111Programming 1
การโปรแกรม 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201101 หรือ
0301101 หรือ
0012001 หรือ
0012001

Course Description
โครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะและความสามารถของภาษาคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54