1200201Information and Knowledge Management
การจัดการสารสนเทศและความรู้
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของสารสนเทศและความรู้ สารสนเทศและความรู้ในบริบททางสังคม นโยบายสารสนเทศ หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือสำหรับการจัดการสารสนเทศและความรู้ ศึกษาเฉพาะกรณีในการจัดการองค์กร


Evolution of information and knowledge. Information and knowledge in social context, Information policy, Information and knowledge management emphasizing principles,
theories, methodologies, and tools; case studies in information and knowledge management in organizations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54