0119139Seminar in Research Trends in Thai Language
สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย และวิเคราะห์แนวโน้ม สถานภาพของการวิจัยทางด้านภาษาไทย


Research on Thai languages and trend analysis, status of research on Thai language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54