0119133Individual Study
การศึกษารายบุคคล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาค้นคว้าทางด้านภาษาไทยในหัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชา แล้วเสนอเป็นรายงานทางวิชาการ


Study the Thai language, the approval of the Head of Department. Then offers a technical report
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54