0116519Thai Discourse and Pragmatics
ปริเฉทและวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ปริเฉทและวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทยโดยนักวิชาการชาวไทยและนักวิชาการตะวันตก


Analysis of Thai discourse and pragmatics as proposed by Thai scholars and Western scholars
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51