0116517Design of Research Tools in Foreign Language Teaching
การออกแบบเครื่องมือวิจัยการสอนภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การออกแบบเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงทดลอง เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ


Design of tools for experimental research on foreign language teaching and learning processes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53