0116516Design of Materials in Foreign Language Teaching
การออกแบบสื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิเคราะห์วิธีการสอนและสื่อการสอนภาษาต่างประเทศปัจจุบัน การออกแบบและประเมินผลสื่อการสอน โสตทัศนูปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย


Analysis of current methods and materials in teaching foreign language; design and evaluation of practical exercises, audio-visual aids and multimedia materials
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54