0116505Research in Foreign Language Teaching and Its Application
การวิจัยและการประยุกต์ใช้ ในการสอนภาษาภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในบริบทของชั้นเรียนจริง


Research principles and practice in foreign language classroom with particular reference to its application to solutions of problems in real classroom settings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51