0116103Chinese Phonetics and Phonology
เสียงและระบบเสียงในภาษาจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะเสียงและระบบเสียงในภาษาจีน การเปรียบต่างด้านเสียงและระบบเสียงของภาษาจีน-ไทย


Phonetic and phonemic system in Chinese. Contrastive analysis of Chinese-Thai phonetic and phonemic system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215