0114258 Philosophy and Literatures
ปรัชญาและวรรณคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวรรณคดี ปัญหาเกี่ยวกับการตีความ การอธิบายความจริงในปรัชญาและวรรณคดี บทบาทวรรณคดีในฐานะสื่อที่ช่วยสร้างความรู้สึกทางจริยธรรม สุนทรียศาสตร์ในวรรณคดี ตัวบทปรัชญาในฐานะวรรณกรรม


Relationships between philosophy and literature; problems concerning interpretation; explanations of the truth in philosophy and literature; roles of literature as medi
that creates ethical sense; aesthetics in literature; the body of philosophy as literature.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55