0114227Psychology of Religion
จิตวิทยาศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาศาสนา วิธีการศึกษาของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ทางศาสนา ตลอดจนธรรมชาติและหน้าที่ของจิตในทัศนะของศาสนาและสำนักคิดต่าง ๆ ทางจิตวิทยา


Meaning, concepts and theories on psychology of religion; psychologists’ approaches to study of thought, beliefs and religious experiences; including the nature and functions of mind in view of religions and various schools of psychological thought.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55