0114201Buddhism
พระพุทธศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการความเชื่อและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หลักคำสอนและคำสั่งสอน หลักปฏิบัติ รวมทั้งศาสนพิธี และพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน


Development of beliefs and dissemination of Buddhism; Buddhist principles, teaching, practices, rites and rituals related to Theravada and Mahayana Buddhism.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215