0114106Seminar on Religion and Local Wisdom for Integrative Development
สัมมนาศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง บทบาทของศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการประยุกต์หลักคำสอนทางศาสนา แนวคิดทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ อย่างสมดุล


Concepts, situations, trend of changes, roles of religion and local wisdom including applying religious doctrines, concepts of wisdom and culture for appropriated social development in various dimensions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52