0114103Research Methodology in Religion and Wisdom
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการวิจัย การสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาทางศาสนา และ ภูมิปัญญาที่สำคัญ และการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรทางศาสนา ชุมชน และสังคม


Concepts, theories, research process, survey and analysis of important religious and wisdom problem; and design for quantitative and qualitative researches on religion and Local wisdom for leading
to policy and strategy making in development of religious organization, community and society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54