0199205Global Issues
สภาวการณ์โลก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานการณ์โลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสภาวการณ์โลกปัจจุบัน และอนาคต


World situations regarding politics, economy, and society; problems affecting human life in current and future world conditions.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54