1106537Thesis in Landscape Architecture
วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต9 (0-18-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1106431 และ 1106535

Course Description
ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมหรือวิจัยการออกแบบต่อจากรายวิชาการวิจัยวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบวิทยานิพนธ์


Landscape Architecture Project or Design Research following “Research for Landscape Architecture Thesis” course under the direct supervision of and following the guidelines of the thesis committee
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215