1106103Landscape Architecture Presentation Technics
เทคนิคการนำเสนอในงานภูมิสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการเขียนแบบ เทคนิคในการนำเสนองานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การเขียนภาพ ร่างภาพทัศนียภาพ ภาพต้นไม้ และภูมิทัศน์


Drawing process technique for landscape architecture presentation and principles in draft drawing perspectives, trees and landscape
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215