1106002Fundamental Landscape
ภูมิทัศน์พื้นฐาน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยาม ความหมายของภูมิทัศน์ พื้นฐานการออกแบบภูมิทัศน์ หลักการออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ


Definitions of the Landscape; Landscape Design Basics; Principles of Landscape Design, Design and Design process.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-21