1105642Seminar on Policy and Plan for Sustainable City
สัมมนานโยบายและแผนการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เข้าใจวิชาชีพวางผัง สถาปนิกผังเมือง สถาปนิก ภูมิสถาปนิก วิศวกร และอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ สำหรับผู้รับผิดชอบการพัฒนาเมืองทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ กรณีศึกษาเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ของชุมชนและเมือง
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของเมืองและชุมชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดและประเทศในภาพรวม

Understand the professionals that relate to city development including city planners, urban architects, architects, landscape architects, engineers, etc. both in academic and practicing spheres. Aiming to support policy-level and
practice-level professionals, to study the cases of city development by local bodies and large-scale projects for community and city. To understand the vital role of physical development of city and local community that effects the development of
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215