1105641Spatial structure of city and community
สัณฐานโครงสร้างพื้นที่เมืองและชุมชน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการเมืองในเชิงสัณฐาน รูปโครงสร้างพื้นที่เชิงเส้นแกน กริดถนน ความสัมพันธ์ของระบบถนนในลำดับศักย์ต่างๆ เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นที่ และลักษณะการใช้พื้นที่ เข้าใจระบบบล็อกเมือง โครงสร้างพื้นที่ที่สัมพันธ์กับระบบชุมชน
และสังคมในแต่ละถิ่นฐาน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมในสังคม กับสัณฐานโครงสร้างพื้นที่

Periodical evolution of city's figure and configuration, axial configuration, the grids, hierarchical structure of street and the street pattern. To understand the correlation between the spatial structure and space usage, understand city's
block system, the spatial structure that related to community structure and the society in that settlement. To understand the relation between activities, people interaction and the spatial structure of city and community
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215