1105636Psychology of Physical Environment Design
จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในพื้นที่ และวิเคราะห์ถึงที่มาของแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยและความงาม ในเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การับรู้สภาพแวดล้อมของมนุษย์ ด้านสรีระ
บุคลิก สังคมและวัฒนธรรม การพิจารณาการมีอาณาเขตครอบครองในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้เกิดภาวะความเป็นส่วนบุคคล ภาวะของการปกป้อง / ความปลอดภัย ปฏิกิริยาการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ และพฤติกรรมมนุษย์ เกี่ยวกับสี แสงและเสียง

Theories and fundamental knowledge relating to the psychology of interior spaces and analyzing the process and trend involve in spaces that relates to optimum usage and aesthetic in psychology and interior space environment
which are the human’s awareness glands, head, personality, humanity and culture. Considering the boundary and designing the surrounding environment in relation to the physical being to achieve personal space, govern space and
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215