1105635Energy Conservation in Building and City
การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและเมือง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การลดการใช้พลังงานในอาคารและเมืองท้องถิ่น เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยให้ยั่งยืน การเดินทางที่ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นและไม่ฟุ่มเฟือย ระบบคมนาคมขนส่งชาญฉลาด ระบบอาคารอัจฉริยะ และนวัตกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
ในอาคารและเมือง เทคโนโลยีที่ประหยัด พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับอาคาร และชุมชนท้องถิ่น

Energy consumption reduction in local building and city, (to preserve sustainable living environment) low emission transportation, smart transport, intelligent building and other innovations for energy conservation in buildings and cities
Energy conservation technology, passive design and alternative energies that suit local building styles, environment and community
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215