1105633Seminar on Sustainable Urban Management
สัมมนาการจัดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการโครงการพัฒนาเมือง การวางผัง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรม ในแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการพัฒนาโดยภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคีอื่นๆ


Project management for city development, planning, infrastructure and architecture within a sustainable concept with local people participating in a community-led process; establishing a balance between conservation and
development; cases of the development management by government, local city, private sectors and others
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215