1105633Seminar in Sustainable Urban Management
สัมมนาการจัดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการโครงการพัฒนาเมือง การวางผัง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรม ในแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการพัฒนาโดยภาครัฐ
ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคีอื่นๆ

Management of the projects for city development, planning, infrastructure and architecture within sustainable concept, with people participation and community-led process. Making balance between conservation and development.
Cases of the development management by government, local city, private sectors and other
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215