1105621Seminar on Innovative Local Wisdom for Design
สัมมนานวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชนในการออกแบบ ลวดลาย หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ เครื่องเรือน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องมือในชีวิตประจำวันต่างๆ ตลอดจนอาคาร บ้านเรือน สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และผังชุมชน เป็นต้น
เพื่อเข้าใจลักษณะการออกแบบที่เป็นความภาคภูมิใจ สะท้อนลักษณะเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างสรรค์การออกแบบใหม่ที่สร้างความเกี่ยวเนื่อง สืบทอดภูมิปัญญานั้นได้

Local wisdom in the designs of pattern and texture, packaging, tools, furniture, cloth and textile and daily equipments. The wisdom in habitation, architecture, landscape, settlement, planning, etc.
To understand uniqueness and pride in the design that reflect local identity, in order to create future innovative design that can link with the local wisdom and identity
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215