1105615Advanced Urban Design
การออกแบบชุมชนเมืองขั้นสูง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานผังเมืองสมัยใหม่ ชุมชนเมืองกระชับตัว เมืองที่มีระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทันสมัยเป็นศูนย์กลาง และแนวทางเมืองนิยมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเข้าใจแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในเชิงลึก สามารถวางวิสัยทัศน์ นโยบาย กรอบทิศทางพัฒนาเมือง
และทำงานเป็นทีมร่วมกับสถาปนิกผังเมือง นักผังเมือง วิศวกร ภูมิสถาปนิก สถาปนิก ทั้งระดับอาชีพและผู้ฝึกงาน เข้าใจความจำเป็นของการมีสถาปนิกผังเมืองประจำท้องถิ่น

New styles in Planning, Compact city, Transit Oriented Development and other forms of New urbanism. To clarify the sustainable pattern for urban and community development and be able to form the city's vision, fundamental
policy and framework. To be able to work with or lead the urban architects, city planners, engineers, landscape architects both professional and intern colleagues. To foresee the significance of local urban architects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215