1105614Conservation of Local City
การอนุรักษ์เมืองท้องถิ่น
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์เมืองและชุมชนท้องถิ่น ในด้านภูมิทัศน์เมือง สถาปัตยกรรม โบราณสถาน องค์ประกอบชุมชน และอื่นๆ พัฒนาการของสัณฐานเมืองและรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมือง ชุมชนและถิ่นฐานที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม
กรณีศึกษาการทำแผนพัฒนา วางผังและออกแบบเมืองเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมความภาคภูมิใจของเมืองร่วมกัน

History of local city and community focusing in urban landscape, architecture, historic sites, community elements, etc. Development of urban form and settlements, both visible and invisible character and identity of the city,
community and settlement. Cases of development plan, city plan, urban design and implementation for the conservation of city, identity enhancement and citizen pride
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215