1105503Seminar in Landscape Architecture
สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความรู้และการออกแบบทางภูมิสถาป?ตยกรรม เพื่อติดตามเรียนรู้วิวัฒนาการล่าสุดในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันในชั้นเรียน


Studying design knowledge and principles in landscape architecture for following the new evaluation in landscape architecture and participating in class
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215