1105401Landscape Architecture Design 3
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต4 (0-8-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1105302

Course Description
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อออกแบบภูมิทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีความซับซ้อนทางด้านกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น การวางผังโครงการในพื้นที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อให้ออกแบบและวางผังโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
พื้นที่ เช่น งานออกแบบโครงการสถานพักตากอากาศ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน

Landscape architecture for larger and more complex landscape design and site planning ventures in multi-natural areas and environments like resort design and natural tourism development projects and Present in the class
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215