1105308Landscape Architecture Field Trip
ภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสำรวจภูมิทัศน์ภาคสนาม ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รู้จักการใช้เครื่องมือ แล้วนำมาทำเป็นแผนที่ได้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการออกแบบและวางผัง


Understanding the theories and practices of field landscape surveying; experience and familiarity with the use of survey instruments; transferring measurements and coordinates to a map for design and planning information purposes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215