1105307Construction Technology for Landscape Architecture 2
เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 2
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ด้านเทคโนโลยี และขั้นตอนในงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม ในเรื่องของธรณีสัณฐานวิทยา การวิเคราะห์รูปทรงแผ่นดิน การปรับระดับดินเพื่อการใช้สอยในด้านต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง
รายการประกอบแบบ และเอกสารประกอบงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

Technological knowledge of landscape architectural construction processes in ecology and the analysis of earth form, cut/fill multi-functions for practical drawing, drawing specification and documents for landscape architecture construction
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215