1105306Construction Technology for Landscape Architecture 1
เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ด้านเทคโนโลยี วัสดุและขั้นตอนในงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม ในงานภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ทั้งในด้านโครงสร้าง วัสดุพืชพรรณ และการดูแลรักษางานภูมิทัศน์เพื่อปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และเอกสารประกอบงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม


Technological knowledge of the materials and processes of landscape architecture construction in small landscape design including construction, plant materials and landscape maintenance for practical drawing,
drawing specifications and documents for landscape architecture construction
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215