1102551Urban Architecture Implementation
การนำงานออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองไปปฏิบัติ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ ขบวนการ และขั้นตอนการนำงานออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานหรือความคืบหน้าจากการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเริ่มดำเนินโครงการถึงช่วงปิดโครงการ


Principles of urban Architecture Implementation, especially, in the following aspects; project implementation, project control, project monitoring, and project evaluation, for achieving the plan’s goals
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215