1102521Rural Community Development
การพัฒนาชุมชนชนบท
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการในการพัฒนาชุมชนชนบท รวมถึงกิจกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ดีในชนบท ศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชน เพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมในเรื่องการสร้างสรรค์ชุมชน และประเด็นทางเศรษฐกิจในเรื่องอาชีพในชนบท รวมถึงศึกษารูปแบบของการ
พัฒนาชนบทในด้านกายภาพ ศึกษากรณีศึกษาการพัฒนาชุมชนชนบทในประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนบทในประเทศ

Process of rural community development including activities for wealthier living, appropriate housing, studying the ways of community development to understand social issues in creation of community
and economic issues about occupations in rural areas; studying community development in terms of physical aspects; case studies of rural community development in developing and developed countries to be the guidelines for rural community development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215