1102512Thesis in Urban Architecture
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต9 (0-8-16)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102511 และ 1102541

Course Description
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง หรือวิจัยการออกแบบต่อจากรายวิชาการวิจัยวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง โดยมีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบวิทยานิพนธ์


Urban architecture project or design research following “Thesis research in urban architecture” course, under supervising of the thesis committee and following the guideline
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215