1102511Urban Architecture Studio 3
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 3
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต4 (0-8-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102414

Course Description
การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือย่านพิเศษของเมือง โดยเสนอเป็น ข้อมูลสนับสนุน แนวความคิดการออกแบบ งานออกแบบ หุ่นจำลอง รวมทั้งการเสนอกระบวนการนำผังไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองที่สมบูรณ์


Urban architecture project for large-scale or special-zone development; presenting the design by drawings, models, concepts and supporting data; urban architecture implementation as the final procedure
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215