1102441Principles of Urban and Regional Planning
หลักการวางแผนภาคและเมือง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและแนวคิดมุมมองในการวางแผน แนวทางการวางแผนภาคและเมืองในทางทฤษฎีและวิธีการ เทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อการวางแผน


Theories and perspectives for planning, approaches to Urban and Regional planning theoretical and methodological, Analysis techniques for planning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215