1102432Urban Transportation System Planning
การวางแผนระบบขนส่งเมือง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบการขนส่งและความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง การคาดประมาณอุปสงค์ของการขนส่ง หลักการ แนวความคิด และวิธีการในการออกแบบและวางผังระบบการขนส่งของเมือง


Transportation systems and relationships with urban land uses; estimation of transportation demand; principles, concepts, and methods of urban transportation system design and planning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215