1102424Isan Settlement
การตั้งถิ่นฐานชุมชนอีสาน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีสาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน การเลือกทำเล ที่ตั้ง และรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


History of Northeastern community settlement, factors for the settlement consideration, location selection and pattern of them, since the past to present and trends that cause of change in the future
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215