1102422Urban Socio - Economics
สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์เมืองและการเกิดเมืองในทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงการพัฒนาความเป็นเมือง และยังรวมถึงแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และกล่าวถึงปัญหาของเมืองที่ใช้หลักเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปวางแผนนโยบายของ
รัฐกับเมืองและยังสามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบวางผังได้

Phenomena in urban economics and emerging of urban in terms of economics; development of urbanization; concepts and theories in economics; urban problems that can be analyzed by economic principles,
with the result that can be used Government policy for city, knowledge that adaptable for planning and design of city
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215