1102331Land Use and Infra-Structures Planning
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานของเมืองและความต้องการในการใช้ที่ดินของเมืองและชนบท เพื่อเป็นข้อมูลในการวางผังเมืองและชุมชน ที่สัมพันธ์กับบริการสาธารณะ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง


Separation of land uses, urban infrastructures and needs for urban and rural land uses, to prepare data for urban and community planning in accordance with public services, land use planning that integrated with urban infrastructures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215