1102322Site Planning
การวางผังบริเวณ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆ และกระบวนการวางผังบริเวณ เพื่อวางผังการใช้พื้นที่ การจัดวางระบบการสัญจร ระบบสาธารณูปโภคและองค์ประกอบต่างๆ ในการวางผัง โดยอ้างอิงหลักการด้านการวางแผนการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่
โดยฝึกปฏิบัติการวางผังประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และมีความสวยงาม

Process and data analysis of related factors; site planning process for planning of spaces, movement systems, infrastructures and other elements in planning, by referring to principles of planning for management and conservation of the area’s
environment; practices of different types of site planning to suit for the context and environment, to provide the uses that effective, efficient, safe and attractive
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215